مروگک ما

گزارشگر : فریدون ذکی   صدا از آشپزخانه می آید؛ » مرو..؟» «هه جان مادر چی میگی؟ «بییجه» «اوکی به…

معلم عزیزم ! روزت مبارک

معلم باغبان باغ علم است معلم کاردان کار علم است معلم تاجدار علم و دانش معلم افتخار راه علم است…