هیأت تحریر ارمغان ملی  ارتقاء دوشیزه اناهیتا سیاووش حروف نگار ارمغان ملی و متصدی صفحه ارمغان دختران را به صنف بالا با نمرات اعلی  تبریک گفته موفقیت های مزید شان را از خداوند خواهان است

    هیأت تحریر ارمغان ملی  ارتقاء دوشیزه اناهیتا سیاووش حروف نگار ارمغان ملی و متصدی صفحه ارمغان دختران را…