خیال پلو یک گربه مهاجر

یکی گربه در خانهٔ زال بود که برگشته ایام و بدحال بود دوان شد به مهمان سرای امیر غلامان سلطان…

مروگک ما

گزارشگر : فریدون ذکی   صدا از آشپزخانه می آید؛ » مرو..؟» «هه جان مادر چی میگی؟ «بییجه» «اوکی به…